សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​តំ​បន់​របស់​ខ្ញុំ​បាទ សៅ​ ផល​រាសីហ៍


ទំព័រ​ដើម-HOME

announcementinvitation

Go to my new site

WELCOME TO MY PERSONAL SITE

ewew

សូម​ជំរាប​សួរ ស្វាគមន៍​មក​កាន់​តំបន់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ខ្ញុំ​បាទ​ សៅ ផល​រាសីហ៍។​ ប្លក់​នេះ​​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ពុំ​មាន​គោល​បំណង​អ្វី​​ធំដុំ​នោះ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​នូវ​អ្វី​ដែល​ជា​ទស្សនៈ និង​ស្នាដៃ​របស់​ខ្ញុំ​បាទ ព្រម​ទាំង​អនុស្សាវរីយ៍ និង​ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​បាន​​ឡើង​ចំពោះ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​តាំង​ពី​ធំ​ដឹង​ក្តី​រហូត​មក។ វា​ប្រហែល​​មិន​​មាន​ប្រយោជន៍​ទូលំទូលាយ​សំរាប់​អ្នក​ទស្សនា​ដូច​ គេហទំព័រ​បង្អួច​បៃតង ដែល​ខ្ញុំជាមួយ​មិត្តភក្តិ​ដ៏​ល្អ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ល្នុង​គោល​បំណង​​រូម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ជាតិ​យើង​តាម​រយៈ​គំនិត។ តែ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្តី​ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​គេហទំព័រ​នេះ​អាច​ចូលរួម​ចំនែក​ផ្តល់​នូវ​ប្រយោជន៍​ សំរាប់​សង្គម​ជាតិ​យើង​តាម​ផ្នែក​ដ៏​តូច​ណា​មួយ​តាម​រយៈ​មុខ​វិជ្ជា​ខ្ញុំ​ទៅ​ចុះ ហើយ​សង្ឃឹម​ថា​ការងារ​នៅ​លើ​ប្លក់​នេះ​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ដោយ​ការ​ប្តេជ្ញា​របស់​ខ្ញុំ​បាទ ហើយ​ក៏​រំពឹង​ថា​លោក​អ្នក​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ការ​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​ សំរាប់​ការងារ​នេះ​ដោយ​ផ្តល់​នូវ​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា។

Welcome to my personal​ site. This site has no any special purpose but just for saving and showing my visions, archivements, memories, and events that have been happening to me since I was a young boy. It is probably not the site which has advantages for visitors like GREEN WINDOW website that my good friends and I have built. However, I wish this blog would take part in providing a little advantges for our society. Finaly, I hope that you will encourage me by criticizing my work in a very constructional way.

Advertisements

7 Comments so far
Leave a comment

Great drawing huh? but ur name should appear bigger! anyway, m proud to be ur frn!

Comment by Vipa

Hello, Green window’s group! Especialy Reasy, Oh you will be very suprise when you see this comment and wonder that who am I. First I would like to tell you that I am your classmate at UC ( library staff). I am so proud of all of you that make this block to help improve Cambodia’s education. I haven’t finished reading about your web yet, but I it is so interesting. Do you have entertantment block ( haven’t finished reading it)? If you don’t have it yet, I would like to request all of you to make it because it can reduce stress. For my opinion, I think that you will be success in this stuff. One more think I think that everything always have adventages and disadventages, but I cannot tell you about your web yet because I haven’t read it completely. So I will recomment you latter.
Good luck in your creating
From Chan Ratha

Comment by Chan Ratha

Thanks! I know you clearly!

Comment by រាសីហ៍

Thank u! i will make it better na! thank u for ur teaching!

Comment by haktheara

hey Reaseyh! where r u?

Comment by សុទ្ធា

Hi all friends,

I hope this email finds you well.

My name is Vichet. I am living in Phnom Penh.

I’ve recently created a blog called: ihatethailand.blogspot.com. I am writing here to see if I am able to get any support from you.

If you would, it will be great if you can support us to design the header of the blog or join us because I and my friends don’t have any experience of designing or developing website.

We are just accountants.

I look forward to hearing from you.

Warmest regards,

Vichet

contact: ihatethailand@gmail.com

Comment by Koun Khmer

You look cool! But your blog a bit messy, 😀 Just tell the truth, don’t mad =)

Comment by vicheka
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s